I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một trong bốn nội dung cơ bản của giáo dục toàn diện : đức – trí – thể – mỹ; một nội dung không thể thiếu để hình thành nhân cách học sinh.

Song song với đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, ngành giáo dục cũng đã có nhiều đổi mới về công tác giáo dục đạo đức học sinh: có chương trình, nội dung, thời lượng cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh đòi hỏi các nhà trường phải thực hiện đồng bộ các hoạt động: giảng dạy môn giáo dục công dân; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; nội dung giáo dục đạo đức được tích hợp vào mỗi tiết dạy, môn dạy; tạo cảnh quan trường học.

Không chỉ thực hiện đồng bộ các hoạt động, trong giáo dục đạo đức học sinh đòi hỏi phải có phương pháp, hình thức giáo dục thích hợp, phải được đặt trong môi trường giáo dục thân thiện để nhân cách học sinh được hình thành một cách chủ động, tự nguyện, như một nhu cầu của học sinh.

Là cán bộ quản lý, trên cơ sở nhận thức sâu sắc nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường, trong năm qua tôi đã nghiên cứu và cùng cán bộ giáo viên nhà trường áp dụng trong giáo dục đạo đức học sinh. Nay tôi trình bày sáng kiến:  Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục đức dục cho học sinh ở trường THCS Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

2. Mục đích nghiên cứu.

     Trên cơ sở các nội dung giáo dục của ngành , các tài liệu về lý luận giáo dục, qua tham quan – học hỏi các trường bạn, gắn với đặc điểm của trường mình để tìm ra các biện pháp, hình thức giáo dục đạo đức học sinh  của trường đạt hiệu quả nhất.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

      Đối tượng nghiên cứu: Là học sinh trường THCS Quang Minh.

 Phạm vi nghiên cứu: Trường THCS Quang Minh.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu:

 Phải tiến hành nghiên cứu nghiêm túc, phải dựa vào nội dung giáo dục của ngành, dựa vào các tài liệu về lý luận giáo dục, kiểm chứng qua thực tế.

 Nội dung phải nêu được những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức ở trường.

5. Phương pháp nghiên cứu.

  Tôi dùng các phương pháp sau:

- Nghiên cứu tài liệu

- Kiểm chứng qua thực tế.

- Tham quan thực tế của trường bạn.

- So sánh, phân tích các số liệu.

- Khái quát tổng hợp rút ra kết luận.

6. Nội dung của đề tài:

  Đề tài gồm 3 chương:

- Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài.

- Chương II. Thực trạng của đề tài.

- Chương III. Những biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài gồm 3 chương:

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1. Cơ sở pháp lý

 Các hệ thống văn bản về giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS:

- Hệ thống chương trình giáo dục cấp THCS.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Bộ, Sở, Phòng GD - ĐT.

- Các tài liệu về giáo dục đạo đức học sinh cấp THCS.

- Các tài liệu về lý luận giáo dục.

2. Cơ sở lý luận

- Giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong các nhà trường, là nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện.

- Để đạt kết quả về đạo đức học sinh phải thực hiện đồng bộ các hoạt động; phải có phương pháp, hình thức giáo dục phù hợp để các em hình thành nhân cách một cách chủ động, tự nguyện như một nhu cầu.

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU.

1. Phạm vi nghiên cứu: Trường THCS Quang Minh

2. Thực trạng của đề tài

      Đề tài đựoc nghiên cứu nghiêm túc, đúng các bước, chuẩn bị chu đáo, sử dụng nhiều phương pháp, có kiểm chứng thực tế, sau nghiên cứu rút ra được những kinh nghiệm giáo dục đạo đức học sinh và được áp dụng trong trường có hiệu quả tốt.

CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.

1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

- Giờ dạy GDCD có vai trò quan trọng, nội dung của môn học trang bị cho các em về nội dung, cách rèn luyện đạo đức phù hợp với từng lứa tuổi.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng có vai trò hết sức quan trọng, giúp các em làm quen với các hình thức sinh hoạt tập thể, là giờ thực hành để các em hình thành, phát huy tính độc lập, tự chủ, tinh thần hợp tác, khả năng giao tiếp, giải quyết tình huống…

- Tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức vào mỗi tiết dạy, mỗi môn học giúp các em tiếp thu kiến thức một cách chủ động, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Hoạt động đội là môi trường để các em hoạt động, sinh hoạt tập thể,  tự xây dwngju và thực hiện kế hoạch, hình thành tính tự quản, ý thức tổ chức kỉ luật.

- Xây dựng trường học thân thiện có vị trí hết sức quan trọng trong giáo dục đạo đức học sinh: được sống trong môi trường đoàn kết, thân ái, được tôn trọng, bảo vệ cách học sinh được hình thành, nảy nở, phát triển đúng hướng, bền vững; mỗi việc làm thân ái của thầy cô, của bạn bè là bài học giáo dục đạo đức thiết thực nhất của các em.

2. Các biện pháp chủ yếu

  Để làm tốt công tác giáo dục đức dục cho học sinh , nhà trường cần làm tốt những nội dung sau:

Giải pháp 1: Thực hiện tốt các giờ dạy GDCD

  Các giờ dạy giáo dục công dân trang bị cho các em những kiến thức về phẩm chất đạo đức, những biểu hiện lợi ích của phẩm chất đạo đức và làm thế nào để có phẩm chất đạo đức tốt. Do vậy cần dạy đủ, có chất lượng các tiết GDCD; giáo viên phải chuẩn bị bài chu đáo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo; chú ý liên hệ với thực tiễn để học sinh vận dụng.

Giải pháp 2: Thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 Trên cơ sở nội dung, chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp của Bộ quy định, nhà trường cần cụ thể hóa nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp ở từng tháng, từng tuần với từng khối lớp vừa đảm bảo nội dung chương trình theo quy định, vừa phù hợp với đặc điểm của trường.

 Ngoài phần bắt buộc giáo dục theo các chủ điểm, trường cần lồng ghép phần tự chọn với nội dung thiết thực.

 Thực hiện nề nếp tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, tiết chào cờ đầu tuần.

 Thường xuyên tổ chức các loại hình hoạt động: hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động lao động công ích, hoạt động vui chơi giải trí…

 Các hoạt động ngoài giờ lên lớp phải đề cao tính chủ động, sáng tạo của học sinh, các em tự xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp hình thành và phát huy khả năng tổ chức, giải quyết vấn đề, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong học sinh.

      Giải pháp 3: Chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động đội thiếu niên

  Hoạt động đội có vai trò quan trọng trong giáo dục đức dục học sinh, đội thiếu niên vừa là nơi để các em tổ chức hoạt động, vừa là nơi gián tiếp quản lý các em.    

  Trên cơ sở chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoài thực hiện chu đáo các tiết chào cờ đầu tuần, đội cần có nhiều hoạt động để đội viên tham gia, nội dung hoạt động cần phải phong phú, hấp dẫn; các hoạt động phải có quy chế để hoạt động của các em có nề nếp và đúng hướng; các hoạt động phải đề cao tính độc lập, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh.

  Xây dựng đội sao đỏ, đội thanh thiếu niên tình nguyện hoạt động có nề nếp và tính tự quản cao.

Giải pháp 4: Tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức vào mỗi tiết dạy, mỗi môn học

 Thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy với mục tiêu học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo; biết làm gì sau khi học, biết vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong cuộc sống đòi hỏi trong mỗi tiết dạy, mỗi môn học tùy theo từng tiết dạy, đặc thù bộ môn cần tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức: tinh thần đoàn kết, hợp tác, lòng yêu quê hương đất nước - con người, tính nhân ái, lòng bao dung, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ môi trường, ý thức tổ chức kỉ luật…

Ngoài tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức mỗi tiết dạy, mỗi môn học cần tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: kĩ năng xây dựng kế hoạch, kĩ năng tổ chức, kĩ năng tư duy loogic, phán đoán, suy luận, giải quyết vấn đề, kĩ năng kiềm chế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, tự bảo vệ ATGT, đuối nước, xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm.

Giải pháp 5: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Môi trường thân thiện là yếu tố rất quan trọng tỏng giáo dục đạo đức học sinh. Tấm gương của mỗi thầy, cô giáo; tình đoàn kết, thân ái của bạn bè là con đường tốt nhất trong hình thành nhân cách học sinh.

Môi trường thân thiện không chỉ giúp các em học tập, noi theo mà còn giúp các em phát huy năng lực, bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình. Chỉ có trường hcoj thân thiện mà các thầy cô giáo, các bạn học sinh mới chăm lo, giúp đỡ các em tận tụy, hiệu quả nhất.

Để xây dựng trường học thân thiện, nhà trường phải làm tốt công tác quản lý đội ngũ, có quy chế làm việc, quy tắc ứng xử cho cán bộ giáo viên nhân viên, cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường có trách nhiệm trong công việc, tận tụy với học sinh, giữa thầy và trò có mối quan hệ cởi mở; các em học sinh được tôn trọng, được bày tỏ nguyện vọng, chính kiến của mình, được chủ động tham gia công việc của trường, của lớp, các hoạt động của trường đều nhắm tới mục tiêu hình thành nhân cách học sinh.

Giải pháp 6: Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục học sinh.

Để giáo dục đạo đức học sinh cần huy động các lực lượng, chăm lo giáo dục các em ở mọi nơi, mọi lúc.

Để kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh cần làm tốt các nội dung sau:

Thông qua các kì họp ban phụ huynh học sinh, phụ huynh các lớp, qua các bài viết tuyên truyền,…trang bị tới phụ huynh học sinh nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục để các phụ huynh, gia đình, xã hội cùng tham gia giáo dục có hiệu quả.

Bằng nhiều hình thức: đến thăm hỏi gia đình học sinh, mời phụ huynh đến trao đổi, sử dụng sổ liên lạc, qua các kì họp phụ huynh của các lớp đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa giáo viên chủ nhiệm với từng phụ huynh về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Nhà trường, mỗi gia đình, xã hội phải là  môi trường an toàn, thân thiện để các em noi theo, học tập.

    III. KẾT QỦA:

     Bằng những biện pháp trên, năm học 2015 – 2016 công tác giáo dục đức dục của  trường THCS Quang Minh có chuyển biến rõ rệt, đạo đức học sinh đã đạt được kết quả tốt: các em thực hiện tốt nội quy của trường, có động cơ học tập tốt, chăm chỉ trong học tập, ý thức lao động vệ sinh tốt, có ý thức bảo vệ của công và cảnh quan của trường; lời nói , cử chỉ văn minh. Các em sống đoàn kết, thân ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Đặc biệt năng lực tự quản, năng lực giao tiếp và tính tự giác cao hơn. Kết quả đạo đức học sinh của trường năm học 2015 – 2016 loại khá và tốt là 294/295 = 99,6%, không có học sinh đạo đức yếu , kém, mắc tệ nạn xã hội.

IV. KINH NGHIỆM RÚT RA:

   Để làm tốt  công tác giáo dục đạo đức học sinh, các nhà trường phải nhận thức sâu sắc và luôn đặt giáo dục đạo đức lên hàng đầu.

  Phải thực hiện đồng bộ các biện pháp: thực hiện tốt giờ dạy công dân, thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nâng cao chất lượng hoạt động đội, chú ý tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, giao dục kĩ năng sống ở mỗi tiết dạy, mỗi môn học; tích cực thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường và xã hội cùng chăm lo giáo dục học sinh.

     Trên  đây là những kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức ở trường THCS Quang Minh mà tôi đã nghiên cứu và áp dụng, rất mong được sự góp ý, sự bổ sung của các cơ quan, đoàn thể và đồng nghiệp.

 

                                                                                                                                                       Quang Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2016

                                                                                                                                                                                      Người viết

 

                                                                                                                                                                                    Lê Xuân Đảo