I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

          Trong các cơ sở giáo dục nói chung, trong các nhà trường THCS nói riêng đội ngũ chủ nhiệm lớp giữ vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng chủ yếu trong giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách học sinh; là người trực tiếp tổ chức, quản lý cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, là người trực tiếp hướng dẫn, giáo dục và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. Kết quả giáo dục đạo đức học sinh phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

          Trong các nhà trường hiện nay tuy rất chú ý đến giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách học sinh nhưng ở một số nội dung chưa đạt yêu cầu như: không ít học sinh thờ ơ trước những hành vi sai của người khác ( kể cả diễn ra trong trường ); còn không ít học sinh nhận thức yếu về hậu quả trước cái sai, yếu về khả năng tự kiềm chế nên dễ mắc vào những hành vi xấu.

          Trong thực hiện nhiệm vụ còn không ít những giáo viên chủ nhiệm lúng túng, thụ động khi xử lý tình huống.

          Là hiệu trưởng nhà trường, trên cơ sở nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách cho học sinh. Trong năm qua tôi đã nghiên cứu và áp dụng, nay tôi xin trình bày sáng kiến: những biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng  đội ngũ  giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS.

2. Mục đích nghiên cứu.

          Trên cơ sở các văn bản của Đảng và Nhà nước, của ngành :  chuẩn giáo viên THCS, điều lệ trường THCS, quy chế dân chủ ở cơ sở, kế hoạch nhiệm vụ năm học, các văn bản về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên… gắn với đặc điểm của trường mình tìm ra giải pháp chủ yếu của người hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS .

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS

- Phạm vi nghiên cứu: Trường THCS Quang Minh

4. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Phải tiến hành nghiên cứu nghiêm túc, phải dựa vào cơ sở lý luận, kiểm chứng qua thực tế.

- Nội dung phải nêu được những giải pháp cụ thể của người hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng  đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS.

5. Phương pháp nghiên cứu.

Tôi dùng các phương pháp sau:

- Nghiên cứu tài liệu

- Kiểm chứng qua thực tiễn.

- Tham quan thực tế của trường bạn.

- So sánh phân tích các số liệu.

- Khái quát tổng hợp rút ra kết luận.

6. Nội dung của đề tài:

Đề tài gồm 3 chương:

- Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài.

- Chương II. Thực trạng của đề tài.

- Chương III. Biện pháp, giải pháp chủ yếu của người hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1. Cơ sở pháp lý

Các hệ thống văn bản :

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường THCS.

- Điều lệ trưòng THCS.

- Nội dung biện pháp xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017từ Bộ đến trường.

- Các hệ thống văn bản khác

- Chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp

- Các văn bản về đặc điểm tâm lý lứa tuổi thiếu niên.

- Các văn bản khác liên quan đến giáo dục phổ thông.

2. Cơ sở lý luận

- Đội  ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giữ vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng chủ yếu trong giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách học sinh, là người trực tiếp  hướng dẫn giáo dục và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. Kết quả giáo dục đạo đức học sinh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Để nâng cao chất lượng đại trà, giáo viên chủ nhiệm lớp đòi hỏi phải có sự tác động của người  hiệu trưởng tới giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, cho công tác chủ nhiệm

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.

1. Phạm vi nghiên cứu: Trường THCS Quang Minh

2. Thực trạng của đề tài

          Đề tài đựoc nghiên cứu nghiêm túc, đúng các bước, chuẩn bị chu đáo, sử dụng nhiều phương pháp. Sau nghiên cứu đã  rút ra được những giải pháp và áp dụng trong trường có hiệu quả tốt.

CHƯƠNG III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU  CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THCS

1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

      Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên chủ nhiệm lớp có ý nghĩa hết sức quan trọng, trên cơ sở giáo viên hiểu được trách nhiệm, quyền lợi, quyền hạn của mình từ đó thực hiện một cách tự giác.

Để nâng cao năng lực, nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm việc tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ giáo viên là hiệu quả nhất, và đó cũng là trách nhiệm của mỗi người.

       Cùng với việc tự bồi dưỡng công tác bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm, việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác chủ nhiệm, việc huy động các lực lượng cùng tham gia giáo dục học sinh của nhà trường là những nội dung không thể thiếu để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm.

     Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp cũng rất cần phẩm chất đạo đức, sự làm gương của hiệu trưởng.

2. Các biện pháp chủ yếu

     Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, người hiệu trưởng cần làm tốt những nội dung sau:

Biện pháp 1: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

   Huy động các lực lượng: chi bộ , ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể cùng tham gia bằng nhiều hình thức, biện pháp: tổ chức học tập, tổ chức chuyên đề, thông qua các buổi họp, qua tiếp xúc hàng ngày để làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

   Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng:

+ Quán triệt tới mỗi giáo viên hiểu rõ công tác chủ nhiệm là một trong những nhiệm vụ của nghề dạy học. Việc giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách cho học sinh là nhiệm vụ của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường , từ đó sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chủ nhiệm lớp khi được phân công

+ Mỗi cán bộ giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, uy tín để làm tốt công tác chủ nhiệm, để giáo dục học sinh, xử lý thấu đáo tình huống sư phạm.

Biện pháp 2: Đẩy mạnh việc tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ giáo viên nhất là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và công tác chủ nhiệm về giáo dục đạo đức học sinh. Mỗi giáo ivên chủ nhiệm cần thường xuyên tự bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm để đạt kết quả cao.

Biện pháp 3: Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm lớp và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao năng lực, nâng cao hiệu quả công việc

- Bố trí sắp xếp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm được tham gia các đợt tập huấn do ngành tổ chức

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên. Tuỳ theo điều kiện của nhà trường có thể chọn cử giáo viên nghiên cứu , trình bày theo từng chuyên đề về công tác chủ nhiệm, có thể mời chuyên gia hướng dẫn.

- Nội dung bồi dưỡng gồm:

+ Những nội dung công việc của công tác chủ nhiệm lớp

+ Kĩ năng xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm và giờ sinh hoạt lớp

+ Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên

+ Nội dung, phương pháp, hình thức về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

+ Kinh nghiệm, kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm

 + Kinh nghiệm giáo dục, thuyết phục học sinh từ bỏ những thói quen, hành vi xấu, phấn đấu vươn lên thành con ngoan, trò giỏi

+ Kinh nghiệm quản lý, tổ chức xây dựng tập thể học sinh tự quản, đoàn kết và giúp nhau cùng tiến bộ

+ Phương pháp tạo động lực học tập và hoàn thiện nhân cách cho học sinh

+ Nội dung, biện pháp, hình thức phối hợp với phụ huynh học sinh, với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường về công tác giáo dục học sinh

+ Nhận thức được hậu quả sự thiếu trách nhiệm của một số giáo viên chủ nhiệm lớp

Biện pháp 4 : Tăng cường sự chỉ đạo quản lý của ban giám hiệu nhà trường về công tác chủ nhiệm , về đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

- hiệu trưởng có kế hoạch, biện pháp cụ thể, kịp thời về công tác chủ nhiệm, hàng tháng, cuối kì, cuối năm phải đánh giá, xếp loại

- Hiệu trưởng phải nắm vững thực trạng , nề nếp các lớp, thực trạng học tập, đạo đức học sinh để chỉ đạo kịp thời.

- Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả công việc đề ra.

 Biện pháp 5: Nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống , năng lực quản lý của hiệu trưởng

- Hiệu trưởng phải có đạo đức, lối sống tốt nhìn nhận đánh giá sự việc phải khách quan , công bằng

- Phải có tác phong làm việc công bằng, nghiêm túc, cẩn thận, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tận tâm với công việc.

- Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nắm vững nội dung nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm vừa để chỉ đạo, vừa để giúp giáo viên thực hiện

III. KẾT QỦA:

     Bằng những biện pháp trên, năm học 2016 – 2017 chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của trường có tiến bộ rõ rệt:

- 7/7 giáo viên chủ nhiệm của trường có chính trị , tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, ý thức tổ chức kỉ luật và nhiệt tình trong công việc

- Từ chỗ hiểu rõ nội dung công việc nên giáo viên thực hiện một cách tự giác, chủ động, xử lý các tình huống sư phạm chắc tay.

- Các lớp hoạt động có nề nếp, tính tự quản cao, cơ bản học sinh ngoan, cố gắng trong học tập

IV. KINH NGHIỆM RÚT RA:

      Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đạt chỉ tiêu chất lượng giáo dục đề ra của nhà trường, nhất là người hiệu trưởng phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Phải thực hiện đồng bộ các biện pháp: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc tự bồi dưỡng  làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và tạo cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác chủ nhiệm .

     Trên  đây là những biện pháp cơ bản của người hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng  đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS mà tôi đã nghiên cứu, tích luỹ và áp dụng, rất mong được sự góp ý, sự bổ sung của các cơ quan, đoàn thể và đồng nghiệp.

 

                                                                                                                                                          Quang Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2017

                                                                                                                                                                                  Người viết

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Lê Xuân Đảo